Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Rozumienie · Interpretacja · Przekład

okładka

Anna BEDNARCZYK, Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny

Przystępując do rozważań nad zagadnieniami teorii przekładu muszę zastrzec się, że:

  1. teorię przekładu uważam za dyscyplinę odrębną, a nie część którejkolwiek z dyscyplin filologicznych, przy czym moja perspektywa badawcza bliższa jest literaturoznawczemu podejściu do problematyki tłumaczenia; [...]

okładka

Barbara WALKIEWICZ, Traduction des jeux de mots. Aspects sémantiques

Autorka formułuje na wstępie trzy cele, do których zmierza. Po pierwsze, chce opisać mechanizm gier słownych, po drugie, zanalizować czynniki determinujące ich zróżnicowanie pragmatyczne. Trzecim zadaniem jest porównanie alternacji: konotacja/denotacja w trzech bardzo różniących się od siebie kontekstach, jakimi są dzieło literackie (Gargantua i Pantagruel F. Rabelais), slogan reklamowy i mot d'esprit.

okładka

Natalia PAPROCKA, Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais. Identifier, évaluer, prévenir.

Autorka wykazała się [...] dojrzałością teoretyczną, wnikliwością i przejrzystością przeprowadzonych analiz oraz konsekwentną realizacją przyjętych założeń metodologicznych. W wielu fragmentach pracy podchodzi krytycznie do zastanych rozwiązań i wysuwa własne, twórcze propozycje. Wartość pracy podnosi także jej nienaganność formalna, przejrzystość i jasność.

okładka

Piotr BLUMCZYŃSKI, Doctrine in translation. The doctrine of the Trinity and modern English versions of the New Testament

Praca [...] Piotra Blumczyńskiego usytuowana jest na pograniczu kilku dziedzin: filologii, filozofii, teologii i kulturoznawstwa. Fakt tan dodaje rozprawie znaczących walorów, wpisując ją we współczesny interdyscyplinarny model wiedzy.

okładka

Agnieszka GICALA, Expressing the Inexpressible in Mystical Experience. Conceptual Metaphor and Blending in Translations of “The Cloud of Unknowing”.

[...] Agnieszka Gicala postawiła sobie dwa cele. Pierwszym była analiza metaforycznej struktury czternastowiecznego angielskiego anonimowego traktatu mistycznego The Cloud of Unknowing (Obłok niewiedzy). Ponieważ teorią językoznawczą, w obrębie której najpełniej zbadano procesy metaforyzacji, jest językoznawstwo kognitywne, Autorka wykorzystała w swej analizie instrumentarium metodologiczne właśnie językoznawstwa kognitywnego, w szczególności zaś teorię metafory i schematów [obrazowych] Lakoffa i Johnsona, teorię amalgamatów pojęciowych Fauconniera i Turnera [...].

okładka

Justyna WESOŁA, Hiszpańskie wykrzykniki w polskiej praktyce przekładowej

Wciąż nie do końca wyjaśniona natura wykrzykników (...) sprawia, że ich definicja pozostaje dotychczas przedmiotem dyskusji. Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania tymi jednostkami zaowocował stosunkowo licznymi opracowaniami na temat wykrzykników i przyczynił się do znacznego rozwoju wiedzy o ich właściwościach fonetycznych, morfologicznych, składniowych, semantycznych i pragmatycznych.

okładka

Anna KOCHANOWSKA, La traduction des noms propres. Les noms propres dans la traduction de la littérature pour enfants

Le présent travail étudie le phénomène de traduction des noms propres dans les textes de la littérature enfantine contemporaine traduits du français en polonais. L’objet de nos analyses – noms propres – constituent un champ de recherches très intéressant mais en même temps très exigeant et complexe, aussi bien pour le traducteur praticien que pour le traductologue.

okładka

Leticia Santamaría CIORDIA, Almodóvar po polsku. La imagen de Almodóvar en Polonia y sus consecuencias sobre la traducción de su cine

By taking two very different languages, two countries with different histories and a particular type of translation, viz. audiovisual translation, the dissertation brings an important contribution to translation studies. It reaches its objectives in that, in the end, the reader has a full appreciation of the audiovisual translations of Pedro Almodóvar into Polish.

okładka

Dariusz BRALEWSKI, Od przekładu do słownika. Korpus równoległy w redakcji słowników tłumaczeniowych

Autor opowiada się za składnikową analizą semantyczną. Konsekwencją tego jest uznanie za ekwiwalenty przekładowe wyrazów należących do różnych części mowy, a także par wyraz ↔ zdanie oraz par wyraz ↔ afiks, jeśli opisują ten sam wycinek rzeczywistości, jak również relacji wyraz ↔ Ø (ekwiwalent zerowy). [...] Całość analiz [...] jest przekonująca i wnosi wiele nowego zarówno do translatologii, jak i do teorii semantyki, rzuca też nowe światło na relacje między językiem polskim i francuskim.

okładka

Andrzej BOGUSŁAWSKI, Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej

Do jakiego działu literatury (na pewno nie: pięknej) można zaliczyć książkę, którą przedkładam Czytelnikowi, jeżeli Go jej tytuł zainteresował?

Najbezpieczniej rzecz tę określając, da się bez wątpienia powiedzieć, że mieści się ona w obszarze przekładoznawstwa, czy też, by użyć znanego internacjonalizmu, translatologii (bądź: translatoryki). Bo mówi się w niej coś o działaniu tłumacza, o wytworach takich działaczy, o opiniach na temat ich wytworów, o językach i tekstach językowych stanowiących obiekty, materiał, narzędzia i produkty czynności tłumaczeniowych.