Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — F

okładka

Dariusz BRALEWSKI, Problemy przekładu komedii bulwarowej

La Raison d’Aymé Isabelle Mergault po polsku

Niniejsza praca przedstawia proces decyzyjny tłumacza i jego rezultaty. Powstała jako wynik zmagań przekładowych z francuskim tekstem komedii bulwarowej, która w roku 2018 odniosła ogromny sukces na francuskich scenach. Stanowi autokrytyczny głos tłumacza z jednej strony, z drugiej zaś podejmuje problemy przekładu tekstu o wyraźnej przynależności gatunkowej przeznaczonego na scenę. Adresowana jest do tłumaczy, teoretyków i krytyków przekładu oraz do osób miłujących teatr i kulturę francuską.

okładka

Dariusz BRALEWSKI, Francusko-polski słownik (graficznych) odpowiedników przekładowych tom 1

Słownik oparto na założeniu wypracowanym przez Szkołę Kopenhaską a następnie twórczo rozwijanym przez szereg językoznawców, że w każdym języku można wydzielić płaszczyznę treści i płaszczyznę wyrażenia oraz na postulacie generatywistów – zwłaszcza reprezentujących Lexique – Grammaire, że ta sama treść może być wyrażona za pomocą różnych wykładników formalnych.

okładka

Dariusz BRALEWSKI, Francusko-polski słownik (graficznych) odpowiedników przekładowych tom 2

Zawartość [Słownika] zainteresuje bez wątpienia szersze grono językoznawców, leksykologów i leksykografów, zwłaszcza specjalistów zajmujących się problematyką opracowywania corpusów oraz konfekcjonowania słowników a także teoretyków i praktyków tłumaczenia.

okładka

Le français dans l’enseignement scolaire et universitaire. État des lieux et nouvelles solutions, pod redakcją Teresy JAROSZEWSKIEJ

Ce volume rassemble les actes du colloque-atelier international organisé par L’Association académique des romanistes polonais « Plejada » et la Chaire de Philologie Romane de l’Université de Łódź, avec le soutien de l’Ambassade de France. Le colloque s’est tenu les 13 et 14 novembre 2009 à Łódź et a eu pour thème « Le français dans l’enseignement scolaire et universitaire: état des lieux et nouvelles solutions ».

okładka

Hanna JAXA-ROŻEN, Feministyczna krytyka literacka. Krótkie wprowadzenie

[W książce] omówione zostają najbardziej wyraziste modele krytyki, a następnie wybrane kategorie, do których odnoszą się badaczki i badacze. Na tych kategoriach ufundowane zostały pojęcia i procedury związane z podmiotowością, narracją, płcią tekstu.

okładka

Stanisław KOZIARA, Frazeologia biblijna w języku polskim

Książka Frazeologia biblijna w języku polskim, wydana po raz pierwszy w niewielkim nakładzie przed ośmiu laty, stosunkowo szybko weszła w obieg czytelniczy, stając się z czasem publikacją trudno dostępną.

okładka

Francophonie et Interculturalité, pod redakcją Jerzego LISA i Teresy TOMASZKIEWICZ

Les études publiées dans le présent volume sont le résultat des recherches menées conjointement par l'Association académique des romanistes polonais Plejada, l'Association des romanistes tchèques Gallica ainsi que les universitaires hongrois.

okładka

Anna PAJDZIŃSKA, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji

Wydana po raz pierwszy w 1993 r. w niewielkim nakładzie, praca prof. Anny Pajdzińskiej poświęcona jest problemom użycia frazeologii w utworach poetyckich. Autorka omawia szczegółowo techniki, jakie stosują poeci, posługując się frazeologizmami.

okładka

Anna TYRPA, Frazeologia Somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich

Termin frazeologia somatyczna przyjął się na dobre w polskich badaniach frazeologicznych jako określenie utartych połączeń wyrazowych, zawierających leksemy wskazujące na części ciała.