Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — B

okładka

Marek BARAN, Metáforas cristalizadas en terminologias de lengua española

Autor pracy na obszarze słownictwa biologicznego i botanicznego, medycznego, informatycznego, ekonomicznego i odnoszącego się do problematyki morskiej, bada problematykę metafory, po którą użytkownicy języka sięgają tworząc terminologię [...].

okładka

Anna BEDNARCZYK, Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny

Przystępując do rozważań nad zagadnieniami teorii przekładu muszę zastrzec się, że:

  1. teorię przekładu uważam za dyscyplinę odrębną, a nie część którejkolwiek z dyscyplin filologicznych, przy czym moja perspektywa badawcza bliższa jest literaturoznawczemu podejściu do problematyki tłumaczenia; [...]

okładka

Elżbieta BIARDZKA, Przytoczenia w prasie codziennej

Powstający na łamach polskiej prasy codziennej złożony i bogaty obraz świata nie jest utkany wyłącznie z prostego opisu różnych niewerbalnych zdarzeń. Dziennikarz bardzo często nie jest bezpośrednim uczestnikiem wojen, kryzysów giełdowych, ekspertem od spraw bezrobocia czy prognozy pogody: nie opisuje zatem tego, co sam widział, czego sam doświadczył, co sam zanalizował, ale to, co mu ktoś opowiedział na interesujące go tematy zarejestrowane w światowych serwisach.

okładka

Études françaises dans la société du XXI siècle. Défis et perspectives, pod redakcją Elżbiety BIARDZKIEJ

Les changements vécus par les pays de l’Εurope Centrale et Orientale après 1989 ont touché également l’enseignement. En réponse aux modifications du marché du travail, des réformes d’études ont été entreprises dès 1990 par les écoles supérieures dans tous ces pays.

okładka

Piotr BLUMCZYŃSKI, Doctrine in translation. The doctrine of the Trinity and modern English versions of the New Testament

Praca [...] Piotra Blumczyńskiego usytuowana jest na pograniczu kilku dziedzin: filologii, filozofii, teologii i kulturoznawstwa. Fakt tan dodaje rozprawie znaczących walorów, wpisując ją we współczesny interdyscyplinarny model wiedzy.

okładka

Norme, normativité, transgression, pod redakcją Anny BOCHNAKOWEJ, Agnieszki MARDUŁY, Teresy TOMASZKIEWICZ

Le présent volume rassemble 41 communications présentées dans le cadre du XIe séminaire de l’École doctorale, organisé à Cracovie du 15 au 18 au octobre 2006 par l’Association « Plejada » et l’Institut de Philologie Romane de l’Université Jagellonne, en coopération avec nos collègues hongrois, slovaques et tchèques et avec le soutien de l’Ambassade de France en Pologne.

okładka

Krzysztof BOGACKI, Anthologie de l'ancien français

Antologia tekstów starofrancuskich ze słownikiem trudniejszych form. Opracowana przez wybitnego specjalistę w zakresie historii języka francuskiego. Do wykorzystania na zajęciach z gramatyki historycznej języka francuskiego i nie tylko.

okładka

La linguistique romane en Pologne : millésime 2004, pod redakcją Krzysztofa BOGACKIEGO i Teresy GIERMAK-ZIELIŃSKIEJ

Składająca się z dwóch części książka gromadzi artykuły odzwierciedlające aktualne zainteresowania badawcze polskich językoznawców romanistów, choć oczywiście nie stanowi kompletnej panoramy współczesnych badań romanistycznych w Polsce.

okładka

Andrzej BOGUSŁAWSKI, Polsko-rosyjskie materiały leksykograficzne

Ta broszurka zawiera garść izolowanych obserwacji przekładowych, które dotyczą narzucających mi się jako prawdopodobnie trafne (chciałbym wierzyć, że najtrafniejsze), ze względu na określone sytuacje, rosyjskich translatów niektórych polskich wyrażeń (jako translandów).

okładka

Andrzej BOGUSŁAWSKI, Uwagi o mowosocjotechnice. Od układu monopartyjnego do układów niemonopartyjnych

Praca prof. Andrzeja Bogusławskiego o mowosocjotechnice miała znamienną przygodę. Autor mógł posłusznie przyjąć decyzję osób, które odmówiły jej druku, i schować swój tekst do szuflady, podrzeć go, zapomnieć o nim itp. Nie wybrał jednak milczenia; milczenie oznacza zgodę (qui tacet - jak wiadomo - consentire videtur).

okładka

Andrzej BOGUSŁAWSKI, Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej

Do jakiego działu literatury (na pewno nie: pięknej) można zaliczyć książkę, którą przedkładam Czytelnikowi, jeżeli Go jej tytuł zainteresował?

Najbezpieczniej rzecz tę określając, da się bez wątpienia powiedzieć, że mieści się ona w obszarze przekładoznawstwa, czy też, by użyć znanego internacjonalizmu, translatologii (bądź: translatoryki). Bo mówi się w niej coś o działaniu tłumacza, o wytworach takich działaczy, o opiniach na temat ich wytworów, o językach i tekstach językowych stanowiących obiekty, materiał, narzędzia i produkty czynności tłumaczeniowych.

okładka

Dariusz BRALEWSKI, Problemy przekładu komedii bulwarowej

La Raison d’Aymé Isabelle Mergault po polsku

Niniejsza praca przedstawia proces decyzyjny tłumacza i jego rezultaty. Powstała jako wynik zmagań przekładowych z francuskim tekstem komedii bulwarowej, która w roku 2018 odniosła ogromny sukces na francuskich scenach. Stanowi autokrytyczny głos tłumacza z jednej strony, z drugiej zaś podejmuje problemy przekładu tekstu o wyraźnej przynależności gatunkowej przeznaczonego na scenę. Adresowana jest do tłumaczy, teoretyków i krytyków przekładu oraz do osób miłujących teatr i kulturę francuską.

okładka

Dariusz BRALEWSKI, Francusko-polski słownik (graficznych) odpowiedników przekładowych tom 1

Słownik oparto na założeniu wypracowanym przez Szkołę Kopenhaską a następnie twórczo rozwijanym przez szereg językoznawców, że w każdym języku można wydzielić płaszczyznę treści i płaszczyznę wyrażenia oraz na postulacie generatywistów – zwłaszcza reprezentujących Lexique – Grammaire, że ta sama treść może być wyrażona za pomocą różnych wykładników formalnych.

okładka

Dariusz BRALEWSKI, Francusko-polski słownik (graficznych) odpowiedników przekładowych tom 2

Zawartość [Słownika] zainteresuje bez wątpienia szersze grono językoznawców, leksykologów i leksykografów, zwłaszcza specjalistów zajmujących się problematyką opracowywania corpusów oraz konfekcjonowania słowników a także teoretyków i praktyków tłumaczenia.

okładka

Dariusz BRALEWSKI, Od przekładu do słownika. Korpus równoległy w redakcji słowników tłumaczeniowych

Autor opowiada się za składnikową analizą semantyczną. Konsekwencją tego jest uznanie za ekwiwalenty przekładowe wyrazów należących do różnych części mowy, a także par wyraz ↔ zdanie oraz par wyraz ↔ afiks, jeśli opisują ten sam wycinek rzeczywistości, jak również relacji wyraz ↔ Ø (ekwiwalent zerowy). [...] Całość analiz [...] jest przekonująca i wnosi wiele nowego zarówno do translatologii, jak i do teorii semantyki, rzuca też nowe światło na relacje między językiem polskim i francuskim.

okładka

Henk DE BERG, Teorie Freuda a badania literaturoznawcze i kulturowe, wprowadzenie do problematyki

De Berg to popularyzator Freuda, w przystępny i plastyczny sposób wyjaśnia, czym jest psychoanaliza, opowiada o jej początkach i genezie, tłumaczy podstawowe jej pojęcia, takie jak świadomość, nieświadomość, przedświadomość, regresja, opór, przeniesienie, zgęszczenie, wreszcie id, ego i superego.

okładka

Ze wspomnień polskich językoznawców 1, pod redakcją Jana WAWRZYŃCZYKA, Dariusza BRALEWSKIEGO

W ubiegłym roku zwróciliśmy się do kilkunastu polskich profesorów, których prace naukowe w zakresie lingwistyki, publikowane w ostatnim sześćdziesięcioleciu, są ogólnie znane i cenione, z prośbą, by zechcieli podzielić się wspomnieniami z własnego życia prywatnego i zawodowego, w formie i zakresie dla siebie najwygodniejszym.

okładka

Ze wspomnień polskich językoznawców 2, pod redakcją Jana WAWRZYŃCZYKA, Dariusza BRALEWSKIEGO

W 2009 roku zwróciliśmy się do kilkunastu polskich profesorów, których prace naukowe w zakresie lingwistyki, publikowane w ostatnim sześćdziesięcioleciu, są ogólnie znane i cenione, z prośbą, by zechcieli podzielić się wspomnieniami z własnego życia prywatnego i zawodowego, w formie i zakresie dla siebie najwygodniejszym.

okładka

Nie tylko Wschód, pod redakcją Agaty ZAWISZEWSKIEJ i Anety BORKOWSKIEJ

[Zebrane artykuły] stanowią [...] ciekawe uzupełnienie tego, co w latach powojennych pisano o stosunkach polsko-rosyjskich. Okazuje się [...], że prasa polska tego czasu potrafiła przemycać informacje „nieprawomyślne” i że robiła to sprawnie. Dzięki temu można zweryfikować pogląd, że pisma oficjalne nie informowały o twórczości dysydentów czy o nurcie krytycznym w literaturze sowieckiej - a tak przedstawiali to dotychczas badacze relacji polsko-rosyjskich.

okładka

Nie tylko Zachód, pod redakcją Agaty ZAWISZEWSKIEJ i Anety BORKOWSKIEJ

Badacze uczestniczący w tym tomie stosują nowe narzędzia badawcze, wykraczają poza obszar tradycyjnych studiów porównawczych. [...] Pojawia się tematyka kobieca, obozowa, religijna, tematyka „małych literatur” - okazuje się, że alternatywne sposoby czytania tych nurtów obecne były w polskim życiu kulturalnym właśnie na łamach czasopism, gdzie przyswajano pozornie mało znaczących, niewygodnych lub opacznie interpretowanych w PRL-u pisarzy, jak Colette czy Celan.