Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — S

okładka

Katarzyna DEMBSKA, Słowa wykolejone

Niezwykle wartościowa monografia dr Katarzyny Dembskiej wpisuje się w nurt badań lingwistycznych nad interesującym i złożonym zjawiskiem jakim niewątpliwie jest kontaminacja. Mimo bogatej literatury przedmiotu zarówno w językoznawstwie polskim, jak i rosyjskim brak jest prac, które by w sposób kompleksowy, syntetyczny ujmowały problematykę zawartą w tytule opiniowanej rozprawy.

okładka

Jolanta DYONIZIAK, Stéréotypes et langue. Image Linguistique de la femme en français et en polonais

[Problematyka książki to] szeroko pojęty dialog międzykulturowy, biorący pod uwagę różnice językowe, które są uwarunkowane kulturowo, ale które jednocześnie wpływają na inny lub podobny sposób postrzegania elementów rzeczywistości społecznej.

okładka

Standard et périphéries de la langue, pod redakcją Alicji KACPRZAK, Jean-Pierre GOUDAILLIER

Cet ouvrage a pour but de montrer l’intérêt d’étudier les formes langagières, qui se situent à la périphérie du système standard d’une langue, en d’autres termes celles qui appartiennent au registre non légitimé, distinct par conséquent de celui de la norme prescriptive.

okładka

Piotr KŁADOCZNY, Semantyka nazw dźwięków w języku polskim. Tom 1 (sprzedawany w komplecie z t. 2 – cena za komplet, prosimy nie dodawać do koszyka t. 2)

(Trzeba powiedzieć, że) teoretyczne podstawy książki Piotra Kładocznego (, tzn. część pierwsza i druga) zostały znakomicie opracowane. Wykazał się w nich autor gruntowną znajomością literatury i bardzo dobrym rozeznaniem w teorii badań lingwistycznych – w szczególności semantycznych oraz znajomością dotychczas prowadzonych badań w interesującej go dziedzinie.

okładka

Piotr KŁADOCZNY, Semantyka nazw dźwięków w języku polskim. Tom 2 (sprzedawany w komplecie z t. 1 – cena za komplet, prosimy nie dodawać do koszyka t. 1)

Monografia jest pierwszym holistycznym opracowaniem problematyki nazw dźwięku, kompleksowo została przedstawiona w niej baza semantyczna DŹWIĘKU oraz profile znaczeniowe. Do tej pory nie było takiego całościowego ujęcia, chociaż pojawiły się cząstkowe artykuły poświęcone różnym typom dźwięków, a także monografie dotyczące muzyki, nazw instrumentów itp.

okładka

Andrzej Maria LEWICKI, Studia z teorii frazeologii

Profesor dr hab. Andrzej Maria Lewicki należy do grona najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie frazeologii. Jego Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej wyznaczyło polskim badaniom frazeologicznym zupełnie nowe kierunki (np. badania frazeologii z zastosowaniem narzędzi informatycznych).

okładka

Andrzej Maria LEWICKI, Studia z polskiej frazeologii

Przedstawiany tom jest ściśle powiązany z wydanymi poprzednio Studiami z teorii frazeologii, Łask 2006. O ile w poprzednim tomie skupiłem rozważania teoretyczne, tylko okazjonalnie ilustrowane przykładami, tutaj zebrane są prace stosujące założenia przedstawione poprzednio.

okładka

Agnieszka OSKIERA, Strategie konwersacyjne w dialogu radiowym

Zasadnicza linia rozwojowa pracy jest logiczna i celowo zbudowana: od różnych szczegółowych zjawisk stanowiących podstawę realizowania strategii, np. struktury dialogu, gatunków dialogu radiowego, roli redaktra, funkcji pragmatycznych [...], następnie charakterystykę typów samych strategii konwersacyjnych [...], i dalej poprzez ogólne schematy strategiczne [...] do pełnej analizy dialogów radiowych reprezentujących różne ich typy, ze szczególnym uwzględnieniem strategii konwersacyjnych w ogóle i argumentacji.

okładka

Anna PAJDZIŃSKA, Studia frazeologiczne

Zebrane w tym tomie prace powstawały przez prawie trzydzieści lat. Uporządkowałam je tematycznie, w każdej z wyróżnionych części zachowując jednak układ chronologiczny, by lepiej było widać, jak próby odpowiedzi na jedne pytania rodziły pytania nowe, zmuszały do dalszych dociekań i poszukiwania nowych narzędzi badawczych.

okładka

Agnieszka SPAGIŃSKA-PRUSZAK, Sytuacja językowa w byłej Jugosławii

Specyfika serbsko-chorwackiej sytuacji językowej wskazuje na wyjątkowo silny wpływ czynników społeczno-politycznych na kierunki rozwoju języka - w przeszłości i obecnie. Język nie spełnił roli integrującej narody południowosłowiańskie, nastąpił rozpad mitu politycznego - „braterstwa i jedności”, „ducha wspólnoty i współpracy, tolerancji i otwartości” narodów byłej Jugosławii, które to hasła były szczególnie żywotne w  okresie rządów Josipa Broz Tito (do 1980 roku).

okładka

Piotr STALMASZCZYK, Studies in Celtic Languages and Celtic Englishes

Profesor Piotr Stalmaszczyk, z wykształcenia anglista, zajmuje się od dłuższego czasu językami celtyckimi. Jego najnowsza praca dotyczy zjawisk leksykalnych i gramatycznych powstałych na gruncie kontaktów językowych między obiema grupami języków na Wyspach Brytyjskich.

okładka

Magdalena SZEFLIŃSKA, Sources et formes d'amplifications dans les traductions littéraires du français en polonais

„Praca, mimo pewnych uwag krytycznych, przedstawia niepodważalne walory poznawcze i naukowe. Jestem przekonana, że analiza przypadków amplifikacji, w przekładzie tekstów literackich i próba ich klasyfikacji, jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem, na terenie teorii przekładu.

okładka

Jarosław WIERZBIŃSKI, Stylistyczny fenomen języka artystycznego Michała Zoszczenki

Kształtująca się rzeczywistość w porewolucyjnej Rosji, a więc w okresie komuniymu wojemego, NEP-u i pierwszych pięciolatek, otworzyła przed tworcami słowa rozległe pole obserwacji. Jednym z jej najoryginalniejszych portrecistów (...) był Michał Zoszczenko (1895-1958).

okładka

Agnieszka WOCH, Le slogan électoral français, italien et polonais: analyse formelle et pragmatique

[...] Rozprawa [...] Agnieszki Woch poświęcona formalnej i pragmatycznej analizie francuskich, włoskich i polskich sloganów wyborczych wpisuje się w nurt prac językoznawczych z zakresu badań nad dyskursem. [...] Autorka dokonała analizy porównawczej pojęcia dyskurs oraz przedstawiła różne podejścia teoretyczne i metodologiczne dotyczące [jego] analizy [...].