Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — W

okładka

Barbara WALKIEWICZ, Traduction des jeux de mots. Aspects sémantiques

Autorka formułuje na wstępie trzy cele, do których zmierza. Po pierwsze, chce opisać mechanizm gier słownych, po drugie, zanalizować czynniki determinujące ich zróżnicowanie pragmatyczne. Trzecim zadaniem jest porównanie alternacji: konotacja/denotacja w trzech bardzo różniących się od siebie kontekstach, jakimi są dzieło literackie (Gargantua i Pantagruel F. Rabelais), slogan reklamowy i mot d'esprit.

okładka

Anna WARDA, Z obserwacji nad dedykacjami mecenasowskimi w osiemnastowiecznej Rosji

Wśród elementów wprowadzających do osiemnastowiecznej książki w Rosji poczesne miejsce zajmują dedykacje, ofiarowania, listy dedykacyjne, przedmowy dedykacyjne. Sięgają one swymi korzeniami antyku i funkcjonują do dnia dzisiejszego w zmodyfikowanej i wyraźnie zredukowanej w stosunku do pierwotnego wzorca formie.

okładka

Anna WARDA, Ze studiów nad świadomością teoretycznoliteracką w osiemnastowiecznej Rosji

Anna Warda studia wyższe w zakresie filologii rosyjskiej ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim w 1985 r. i od tego czasu jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Rusycystyki UŁ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury rosyjskiej XVIII w. oraz kultury literackiej i zagadnień teoretycznoliterackich związanych z tym stuleciem.

okładka

Jan WAWRZYŃCZYK, Inny Doroszewski

Któż nie zna „Doroszewskiego”? Wykształceni poloniści, adepci polonistyki, a także studenci filologii obcych, to podstawowe kategorie użytkowników (by tak rzec, zawodowych) tego wielkiego osiągnięcia polskiej leksykografii 2. poł. XX w. Prócz nich oczywiście sięgali i wciąż sięgają do „Doro­szewskiego” niefilolodzy, dzien­nikarze, publicyści, literaci itp., twórcy tekstów, każdy, kto jest wrażliwy na polskie słowo, jego piękno i bogactwo.

okładka

Jan WAWRZYŃCZYK, O języku polskim i rosyjskim. Studia i szkice

Na tom składają się artykuły i przyczynki, które zebrałem, przyjmując, że publikacja będzie nie tylko (częściowym) sprawozdaniem z moich dotychczasowych, już kilkudziesięcioletnich prac na polu lingwistyki polonistycznej i rusycystycznej, ale też w jakiejś mierze zainteresuje młodszych filologów, badaczy, a także dydaktyków.

okładka

Ze wspomnień polskich językoznawców 1, pod redakcją Jana WAWRZYŃCZYKA, Dariusza BRALEWSKIEGO

W ubiegłym roku zwróciliśmy się do kilkunastu polskich profesorów, których prace naukowe w zakresie lingwistyki, publikowane w ostatnim sześćdziesięcioleciu, są ogólnie znane i cenione, z prośbą, by zechcieli podzielić się wspomnieniami z własnego życia prywatnego i zawodowego, w formie i zakresie dla siebie najwygodniejszym.

okładka

Ze wspomnień polskich językoznawców 2, pod redakcją Jana WAWRZYŃCZYKA, Dariusza BRALEWSKIEGO

W 2009 roku zwróciliśmy się do kilkunastu polskich profesorów, których prace naukowe w zakresie lingwistyki, publikowane w ostatnim sześćdziesięcioleciu, są ogólnie znane i cenione, z prośbą, by zechcieli podzielić się wspomnieniami z własnego życia prywatnego i zawodowego, w formie i zakresie dla siebie najwygodniejszym.

okładka

Justyna WESOŁA, Hiszpańskie wykrzykniki w polskiej praktyce przekładowej

Wciąż nie do końca wyjaśniona natura wykrzykników (...) sprawia, że ich definicja pozostaje dotychczas przedmiotem dyskusji. Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania tymi jednostkami zaowocował stosunkowo licznymi opracowaniami na temat wykrzykników i przyczynił się do znacznego rozwoju wiedzy o ich właściwościach fonetycznych, morfologicznych, składniowych, semantycznych i pragmatycznych.

okładka

Aleksandra WIERUCKA, Dobra Czarownica Zachodu. Wątki antropologiczne w twórczości Ursuli K. Le Guin

Praca Aleksandry Wieruckiej ma wiele walorów dodatnich, a najważniejszym z nich jest umiejętność ogarnięcia całokształtu bogatej i zróżnicowanej gatunkowo twórczości amerykańskiej pisarki w taki sposób, by wydobyć z jej osiągnięć twórczych to, co uniwersalne, ogólnoludzkie oraz to, co jednostkowe, indywidualne.

okładka

Tadeusz WIERZBICKI, Kogucik i inne opowiadania

...błagam cię, nie mów, kto to jest, jak się nazywa, gdzie mieszka, w jakiej uczelni się uczy. Dlatego, że w każdym mężczyźnie drzemie coś z koguta. A kogut, nawet słabszy, mniejszy, marniejszy, może rzucić się na silniejszego i wtedy katastrofa gotowa.

okładka

Tadeusz WIERZBICKI, Pod butem z gwoździami

Może wspomnienia te zwrócą uwagę Czytelników, którym nie dane było Walczyć z bronią w ręku i pochylą się oni nad losem ludzi z dnia na dzień przeniesionych w stan absolutnej zależności. Dziś mówi się o nich robotnicy przymusowi.

okładka

Tadeusz WIERZBICKI, Rozmowy intymne niekontrolowane

W hotelu tym znalazł się zupełnie przypadkowo. Wynajął pokój na jedną noc. Pokój był zadbany. Widać było, że ktoś tu niedawno przebywał. Kładąc się do łóżka, myślał – kto też mógł tu spać? Tyle razy mieszkał w hotelu i nigdy tego typu myśli nie nachodziły go.

okładka

Jarosław WIERZBIŃSKI, Stylistyczny fenomen języka artystycznego Michała Zoszczenki

Kształtująca się rzeczywistość w porewolucyjnej Rosji, a więc w okresie komuniymu wojemego, NEP-u i pierwszych pięciolatek, otworzyła przed tworcami słowa rozległe pole obserwacji. Jednym z jej najoryginalniejszych portrecistów (...) był Michał Zoszczenko (1895-1958).

okładka

Piotr WIERZCHOŃ, Jaskółki przejawów internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny w materiałach z lat 1894-1984. Tylko sto przykładów

W roku 2005 średnia temperatura powietrza w lipcu mierzona na Kasprowym Wierchu wynosiła 8,5°C, natomiast z językoznawczego punktu widzenia wydarzeniem wartym w tym miejscu wzmianki stała się publikacja trzeciej już pracy w serii Sond słownikowych autorstwa A. Bogusławskiego, tym razem z M. Danielewiczową.

okładka

Agnieszka WOCH, Le slogan électoral français, italien et polonais: analyse formelle et pragmatique

[...] Rozprawa [...] Agnieszki Woch poświęcona formalnej i pragmatycznej analizie francuskich, włoskich i polskich sloganów wyborczych wpisuje się w nurt prac językoznawczych z zakresu badań nad dyskursem. [...] Autorka dokonała analizy porównawczej pojęcia dyskurs oraz przedstawiła różne podejścia teoretyczne i metodologiczne dotyczące [jego] analizy [...].