Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Stylistyka / lingwistyka tekstu

okładka

Georg AUERNHEIMER, Wprowadzenie do pedagogiki międzykulturowej

  • książka wielokrotnie wznawiania w Niemczech, „klasyczna” pozycja z zakresu pedagogiki międzykulturowej, pierwsze polskie wydanie
  • kierowana do teoretyków i praktyków, studentów, nauczycieli i pedagogów oraz badaczy edukacji międzykulturowej
  • jasny i przejrzysty układ treści
  • podstawowa wiedza pedagogiczna zgodna z najnowszym stanem badań
  • zrozumiale i przystępnie napisany tekst
  • hasła na marginesach
  • zadania do pracy własnej, wskazówki i propozycje literatury uzupełniającej

okładka

Elżbieta BIARDZKA, Przytoczenia w prasie codziennej

Powstający na łamach polskiej prasy codziennej złożony i bogaty obraz świata nie jest utkany wyłącznie z prostego opisu różnych niewerbalnych zdarzeń. Dziennikarz bardzo często nie jest bezpośrednim uczestnikiem wojen, kryzysów giełdowych, ekspertem od spraw bezrobocia czy prognozy pogody: nie opisuje zatem tego, co sam widział, czego sam doświadczył, co sam zanalizował, ale to, co mu ktoś opowiedział na interesujące go tematy zarejestrowane w światowych serwisach.

okładka

Études françaises dans la société du XXI siècle. Défis et perspectives, pod redakcją Elżbiety BIARDZKIEJ

Les changements vécus par les pays de l’Εurope Centrale et Orientale après 1989 ont touché également l’enseignement. En réponse aux modifications du marché du travail, des réformes d’études ont été entreprises dès 1990 par les écoles supérieures dans tous ces pays.

okładka

Leticia Santamaría CIORDIA, Almodóvar po polsku. La imagen de Almodóvar en Polonia y sus consecuencias sobre la traducción de su cine

By taking two very different languages, two countries with different histories and a particular type of translation, viz. audiovisual translation, the dissertation brings an important contribution to translation studies. It reaches its objectives in that, in the end, the reader has a full appreciation of the audiovisual translations of Pedro Almodóvar into Polish.

okładka

Małgorzata DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, „Cherlacy z sercem oziębłym” - o języku pism i mów Józefa Piłsudskiego

„[...] Nie jest to wyczerpująca monografia (brak np. analizy na poziomie tekstu, bardzo ważnej dla przemówień i innych dłuższych wypowiedzi), lecz bardzo poprawnie przeprowadzone rozważania „o języku pism i mów” wybranego autora.

okładka

Katarzyna DEMBSKA, Słowa wykolejone

Niezwykle wartościowa monografia dr Katarzyny Dembskiej wpisuje się w nurt badań lingwistycznych nad interesującym i złożonym zjawiskiem jakim niewątpliwie jest kontaminacja. Mimo bogatej literatury przedmiotu zarówno w językoznawstwie polskim, jak i rosyjskim brak jest prac, które by w sposób kompleksowy, syntetyczny ujmowały problematykę zawartą w tytule opiniowanej rozprawy.

okładka

Michael FLEISCHER, Non-dualistyczny świat, konstruktywizm i Dōgen Zenji

michael fleischer [ur. 1952] doktoryzował i habilitował się na uniwersytecie w bochum, profesor na uniwersytetach w bochum, oldenburgu, frankfurcie nad menem, wrocławiu, autor wielu publikacji książkowych z zakresu kulturoznawstwa, teorii komunikacji, teorii systemów i analizy dyskursu, aktualnie profesor w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego i w szkole wyższej psychologii społecznej w warszawie, wydział zamiejscowy we wrocławiu, gdzie w ramach instytutu komunikacji społecznej kieruje specjalnością corporate identity, communication design i public relations.

okładka

Michael FLEISCHER, 3 prawa komunikacji. 1 definicja design

Punktem wyjścia prezentowanej tu analizy będzie rozważenie tych przesłanek, które w sposób zasadniczy decydują o ukierunkowaniu komunikacji w realnych aktach zastosowania mechanizmu komunikacji. Punktem docelowym zaś będzie próba połączenia zastosowań tego mechanizmu z doświadczeniem i działaniem.

okładka

Anna KIELISZCZYK, De l'explication à la justification dans l'avant-propos

Problematyką monografii [...] jest funkcjonowanie wyjaśnienia (explication) i uzasadnienia lub usprawiedliwienia (justificałion) - najważniejszych elementów słowa wstępnego, jakie do czytelników kieruje sam autor danej publikacji.

okładka

Aleksander KIKLEWICZ, Tęcza nad potokiem. Kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systemowym

W prezentowanej czytelnikom książce podjąłem się zadania, jakim jest taksonomiczny opis podstawowych kategorii lingwistyki mowy: funkcji języka, odmian społecznych języka, aktów mowy oraz aspektów rozumienia tekstu. Wybitny rosyjski filozof, autor oryginalnej teorii systemów J.A. Urmancev pisał, że wyodrębnienie ze środowiska obiektów jako obiektów-systemów według kryteriów: elementy pierwiastkowe, relacje jedności oraz reguły kompozycji, w pewnym stopniu warunkuje ograniczony sposób poznawania rzeczywistości, ponieważ przy tym abstrahuje się od powiązań między obiektem a jego otoczeniem.

okładka

Anna KOCHANOWSKA, La traduction des noms propres. Les noms propres dans la traduction de la littérature pour enfants

Le présent travail étudie le phénomène de traduction des noms propres dans les textes de la littérature enfantine contemporaine traduits du français en polonais. L’objet de nos analyses – noms propres – constituent un champ de recherches très intéressant mais en même temps très exigeant et complexe, aussi bien pour le traducteur praticien que pour le traductologue.

okładka

Andrzej KUDRA, Tekst i tekstowość w perspektywie konceptualnej

Punktem wyjścia dla niniejszych rozważań tekstologicznych było pytanie: Czy zamknięta książka jest tekstem? Moja odpowiedź brzmi: nie.

okładka

Ewa PILECKA, Verbes intensifieurs et leur fonctionnement en français contemporain

Cet ouvrage est né de la lecture successive de deux articles de linguistes francophones, Danielle Leeman et Russon Wooldridge.

okładka

Jadwiga PUZYNINA, Kultura słowa. Ważny element kultury narodowej

Na kulturę słowa składają się w ujęciu Jadwigi Puzyniny propedeutyczna wiedza o języku, wrażliwość na jego cechy estetyczne oraz na właściwe i niewłaściwe jego użycia. Przez użycia właściwe należy rozumieć takie, które nie tylko pozostają w zgodzie z normą poprawnościową i stylistyczną danej odmiany języka, ale także respektują zasady współdziałania językowego.

okładka

Agata SOBCZYK, Les jongleurs de Dieu. Sainte simplicité dans la littérature religieuse de la France médiévale

okładka

Justyna WESOŁA, Hiszpańskie wykrzykniki w polskiej praktyce przekładowej

Wciąż nie do końca wyjaśniona natura wykrzykników (...) sprawia, że ich definicja pozostaje dotychczas przedmiotem dyskusji. Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania tymi jednostkami zaowocował stosunkowo licznymi opracowaniami na temat wykrzykników i przyczynił się do znacznego rozwoju wiedzy o ich właściwościach fonetycznych, morfologicznych, składniowych, semantycznych i pragmatycznych.

okładka

Tomasz WYSŁOBOCKI, Po co komu Oświecenie? Wybrane idee i teksty

„Po co komu oświecenie?” – to jest trochę tak, jakby zapytać czytelnika, po co komu książka, historia, tradycja, kultura, wartości, no i przede wszystkim wiedza.

okładka

Agnieszka WOCH, Le slogan électoral français, italien et polonais: analyse formelle et pragmatique

[...] Rozprawa [...] Agnieszki Woch poświęcona formalnej i pragmatycznej analizie francuskich, włoskich i polskich sloganów wyborczych wpisuje się w nurt prac językoznawczych z zakresu badań nad dyskursem. [...] Autorka dokonała analizy porównawczej pojęcia dyskurs oraz przedstawiła różne podejścia teoretyczne i metodologiczne dotyczące [jego] analizy [...].

okładka

Anna ŻUREK, Grzeczność językowa w polszczyźnie cudzoziemców

Praca Anny Żurek dotyczy grzecznościowych aktów mowy cudzoziemców uczących się języka polskiego. Ponieważ zagadnienie to jest bardzo rozległe, autorka ograniczyła się do zbadania pięciu funkcji grzecznościowych: powitania, pożegnania, podziękowania, przepraszania oraz proszenia.