Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — K

okładka

Grażyna HABRAJSKA, Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu

Książka stanowi jedną z części cyklu prac, obok książek Aleksego Awdiejewa Gramatyka interakcji werbalnej (2004) i Elżbiety Laskowskiej Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym (2004), rozwijających wybrane zagadnienia pozostające w kręgu metodologii gramatyki komunikacyjnej, której koncepcję szkicowo przedstawił w 1991 roku Aleksy Awdiejew [1991a], a wybrane fragmenty prezentował niemal we wszystkich swoich publikacjach.

okładka

Tomasz KACZMAREK, Karp po żydowsku i inne sztuki teatralne

Kaczmarek to jeden z najciekawszych dramaturgów związanych z Laboratorium Dramatu. [...] ma niezwykle radykalny, własny język, w którym stapia się kilka elementów: dzisiejsza nowomowa, inspiracja Witkacym i szukanie dziury w całości słowa jak u Białoszewskiego.

okładka

Barbara KRUCKA, Kontrasty polsko-rysyjskie w zakresie morfologii a zjawiska interferencji

Przedmiotem pracy jest analiza podobieństw i różnic w zakresie morfologii polskiej i rosyjskiej. Na tle możliwie wyczerpująco scharakteryzowanych i porównanych kategorii słowotwórczych i fleksyjnych przedstawiłam błędy rosyjskojęzycznych Polaków ze Wschodu uczących się przez rok języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi.

okładka

Renata KRUPA, Ktoś powinien czuwać, pilnować nawet tej pustki. Problematyka twórczości Henryka Grynberga

Dominującym zagadnieniem pisarstwa Henryka Grynberga pozostaje ludzka krzywda, rejestrowana zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i rodzinnym, a także krzywda całych wspólnot terytorialnych.

okładka

Barbara KUDRA, Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych

Celem autorki pracy jest zbadanie kreatywnej funkcji języka i zarazem kreatywnej roli dziennikarzy i polityków w tworzeniu słownictwa w prasowym dyskursie politycznym. Zmiany sytuacji społeczno-politycznej końca lat 80, i 90, w sposób znaczący wpłynęły na rozwój języka, zwłaszcza jego leksyki.

okładka

Tadeusz MIŁKOWSKI, Kościół w społeczeństwie hiszpańskim XIX i XX wieku. Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami.

Najnowsza książka dr Miłkowskiego [...] jest [...] pierwszym opracowaniem monograficznym o wzajemnych odniesieniach pomiędzy Kościołem a państwem i społeczeństwem na przestrzeni ostatnich dwóch wieków.

okładka

Paweł PUCZEK, Śpiewam i gram na skrzypcach

Nauczanie początków gry na skrzypcach metodą słuchową

Przez kilka dziesięcioleci prowadzonej z kolosalnym zaangażowaniem i pasją pracy pedagogicznej profesor Paweł Puczek zyskał ogromne uznanie i zajął poczesne miejsce w gronie najwybitniejszych polskich pedagogów gry skrzypcowej. O Jego działalności dydaktycznej oraz głębi myśli metodycznej z najwyższym uznaniem wyrażali się, także wielokrotnie w rozmowach z niżej podpisanym, najświetniejsi polscy skrzypkowie i pedagodzy reprezentujący najpoważniejsze ośrodki wiolinistyczne […]

okładka

Jadwiga PUZYNINA, Kultura słowa. Ważny element kultury narodowej

Na kulturę słowa składają się w ujęciu Jadwigi Puzyniny propedeutyczna wiedza o języku, wrażliwość na jego cechy estetyczne oraz na właściwe i niewłaściwe jego użycia. Przez użycia właściwe należy rozumieć takie, które nie tylko pozostają w zgodzie z normą poprawnościową i stylistyczną danej odmiany języka, ale także respektują zasady współdziałania językowego.

okładka

Konwicki i tłumacze, pod redakcją Elżbiety SKIBIŃSKIEJ

Utwory Konwickiego - sceptyka, który, jak się wydaje, pogodził się nie tylko z niemożliwością przekładu doskonałego, ale wręcz z niemożliwością przekładu tout court - czytać mogą w swoich językach Anglicy, Amerykanie, Bułgarzy, Chińczycy, Czesi, Finowie, Francuzi, Grecy, Hiszpanie, Holendrzy, Niemcy, Norwegowie, Rosjanie, Rumuni, Słowacy, Szwedzi, Węgrzy, Włosi...

okładka

Tadeusz WIERZBICKI, Kogucik i inne opowiadania

...błagam cię, nie mów, kto to jest, jak się nazywa, gdzie mieszka, w jakiej uczelni się uczy. Dlatego, że w każdym mężczyźnie drzemie coś z koguta. A kogut, nawet słabszy, mniejszy, marniejszy, może rzucić się na silniejszego i wtedy katastrofa gotowa.