Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Katalog — K

okładka

Standard et périphéries de la langue, pod redakcją Alicji KACPRZAK, Jean-Pierre GOUDAILLIER

Cet ouvrage a pour but de montrer l’intérêt d’étudier les formes langagières, qui se situent à la périphérie du système standard d’une langue, en d’autres termes celles qui appartiennent au registre non légitimé, distinct par conséquent de celui de la norme prescriptive.

okładka

Tomasz KACZMAREK, Karp po żydowsku i inne sztuki teatralne

Kaczmarek to jeden z najciekawszych dramaturgów związanych z Laboratorium Dramatu. [...] ma niezwykle radykalny, własny język, w którym stapia się kilka elementów: dzisiejsza nowomowa, inspiracja Witkacym i szukanie dziury w całości słowa jak u Białoszewskiego.

okładka

Tomasz KACZMAREK, Matka cierpiąca, czyli Matka Courage w bloku

„Dramat jest bardzo dobry, oryginalny a zarazem osadzony w tradycji literackiej; jest zaktualizowanym pastiszem społecznym a zarazem ma odniesienia bardziej uniwersalne. Ponadto - jest świetnym dramatem scenicznym, dającym duże możliwości teatralizacji tekstu.

okładka

Maria KAMIŃSKA, Polszczyzna mówiona mieszkańców Łodzi i okolic w ujęciu socjolingwistycznym

Niniejszy wybór artykułów Pani Profesor Marii Kamińskiej przygotowany został z okazji Jubileuszu 75. urodzin Autorki. Z bogatego dorobku naukowego Pani Profesor (...) wybrane zostały do przedruku publikacje, które dotyczą polszczyzny mówionej mieszkanców Łodzi oraz Bełchatowa.

okładka

Krzysztof KAMIŃSKI, Humanizm chrześcijański Stefana Swieżawskiego

Humanizm chrześcijański prof. dra Stefana Swieżawskiego jest formą światopoglądu, która zawiera w sobie pewne zapatrywania, wartości i postawy respektujące tolerancję, poszanowanie jednostki ludzkiej, jej wolność, postawę humanitarną jako niezwiązaną racjami narodowymi, szacunek dla godności osoby ludzkiej, uznanie różnorodności w obrębie chrześcijaństwa.

okładka

Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej, pod redakcją Katarzyny KARPIŃSKIEJ-SZAJ

Integracja europejska jest z pewnością zjawiskiem mającym obecnie największy wpływ na przemiany mentalne, społeczne i polityczne naszego społeczeństwa. Członkowstwo w Zjednoczonej Europie mobilizuje nas do porównań i weryfikacji dotychczasowych idei i sposobów wprowadzania ich w życie społeczne.

okładka

Anna KIELISZCZYK, De l'explication à la justification dans l'avant-propos

Problematyką monografii [...] jest funkcjonowanie wyjaśnienia (explication) i uzasadnienia lub usprawiedliwienia (justificałion) - najważniejszych elementów słowa wstępnego, jakie do czytelników kieruje sam autor danej publikacji.

okładka

La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones, pod redakcją Anny KIELISZCZYK, Ewy PILECKIEJ

Le présent volume réunit les communications prononcées lors de l’Ecole doctorale qui s’est tenue à Varsovie, du 24 au 27 septembre 2008. Les articles publiés résultent des recherches menées par l’Association académique des romanistes polonais Plejada, l’Association des romanistes tchèques Gallica et les universitaires hongrois.

okładka

Aleksander KIKLEWICZ, Tęcza nad potokiem. Kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systemowym

W prezentowanej czytelnikom książce podjąłem się zadania, jakim jest taksonomiczny opis podstawowych kategorii lingwistyki mowy: funkcji języka, odmian społecznych języka, aktów mowy oraz aspektów rozumienia tekstu. Wybitny rosyjski filozof, autor oryginalnej teorii systemów J.A. Urmancev pisał, że wyodrębnienie ze środowiska obiektów jako obiektów-systemów według kryteriów: elementy pierwiastkowe, relacje jedności oraz reguły kompozycji, w pewnym stopniu warunkuje ograniczony sposób poznawania rzeczywistości, ponieważ przy tym abstrahuje się od powiązań między obiektem a jego otoczeniem.

okładka

Aleksander KIKLEWICZ, Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej

Monografia prof. Aleksandra Kiklewicza Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej [...] stanowi [...] gruntowne studium teoretyczno-metodologiczne w zakresie myślenia językoznawczego.

okładka

Piotr KŁADOCZNY, Semantyka nazw dźwięków w języku polskim. Tom 1 (sprzedawany w komplecie z t. 2 – cena za komplet, prosimy nie dodawać do koszyka t. 2)

(Trzeba powiedzieć, że) teoretyczne podstawy książki Piotra Kładocznego (, tzn. część pierwsza i druga) zostały znakomicie opracowane. Wykazał się w nich autor gruntowną znajomością literatury i bardzo dobrym rozeznaniem w teorii badań lingwistycznych – w szczególności semantycznych oraz znajomością dotychczas prowadzonych badań w interesującej go dziedzinie.

okładka

Piotr KŁADOCZNY, Semantyka nazw dźwięków w języku polskim. Tom 2 (sprzedawany w komplecie z t. 1 – cena za komplet, prosimy nie dodawać do koszyka t. 1)

Monografia jest pierwszym holistycznym opracowaniem problematyki nazw dźwięku, kompleksowo została przedstawiona w niej baza semantyczna DŹWIĘKU oraz profile znaczeniowe. Do tej pory nie było takiego całościowego ujęcia, chociaż pojawiły się cząstkowe artykuły poświęcone różnym typom dźwięków, a także monografie dotyczące muzyki, nazw instrumentów itp.

okładka

Anna KOCHANOWSKA, La traduction des noms propres. Les noms propres dans la traduction de la littérature pour enfants

Le présent travail étudie le phénomène de traduction des noms propres dans les textes de la littérature enfantine contemporaine traduits du français en polonais. L’objet de nos analyses – noms propres – constituent un champ de recherches très intéressant mais en même temps très exigeant et complexe, aussi bien pour le traducteur praticien que pour le traductologue.

okładka

Agnieszka KONOWSKA, Analyse sémantique des éponymes français

[Praca] podzielona została na trzy części kończące się nieodmiennie konkluzjami cząstkowymi podsumowującymi to, co zostało w każdej z nich zreferowane. Część pierwsza [...] rozpatruje kluczowe dla zjawiska eponimii pojęcie imienia własnego, w szczególności zagadnienia ewentualnego znaczenia. Krzyżują się tu punkty widzenia i kryteria logiczne oraz językoznawcze, które się wzajemnie uzupełniają [...].

okładka

Stanisław KOZIARA, Frazeologia biblijna w języku polskim

Książka Frazeologia biblijna w języku polskim, wydana po raz pierwszy w niewielkim nakładzie przed ośmiu laty, stosunkowo szybko weszła w obieg czytelniczy, stając się z czasem publikacją trudno dostępną.

okładka

Barbara KRUCKA, Kontrasty polsko-rysyjskie w zakresie morfologii a zjawiska interferencji

Przedmiotem pracy jest analiza podobieństw i różnic w zakresie morfologii polskiej i rosyjskiej. Na tle możliwie wyczerpująco scharakteryzowanych i porównanych kategorii słowotwórczych i fleksyjnych przedstawiłam błędy rosyjskojęzycznych Polaków ze Wschodu uczących się przez rok języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi.

okładka

Renata KRUPA, Ktoś powinien czuwać, pilnować nawet tej pustki. Problematyka twórczości Henryka Grynberga

Dominującym zagadnieniem pisarstwa Henryka Grynberga pozostaje ludzka krzywda, rejestrowana zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i rodzinnym, a także krzywda całych wspólnot terytorialnych.

okładka

Cesarstwo Bizantyńskie, pod redakcją Piotra KRUPCZYŃSKIEGO i Mirosława J. LESZKI

Książka stanowi zbiór dwunastu studiów poświęconych dziejom, religii czy ogólnie kulturze bizantyńskiej. Studia obejmują różne aspekty rzeczywistości bizantyńskiej: typowo polityczne, ale też prawnicze, literackie, religijne czy medyczne. Wszystkie dotyczą Cesarstwa Bizantyńskiego na całej jego przestrzeni chronologicznej, poczynając od IV wieku aż do epoki Paleologów.

okładka

Andrzej KUDRA, Porównanie w poezji Stanisława Grochowiaka. Teoria chiralności i przyczynowości tropu

Autor jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego (1974). Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1984 roku w Zakładzie Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŁ. Stopień doktora uzyskał w roku 1992.

okładka

Andrzej KUDRA, Tekst i tekstowość w perspektywie konceptualnej

Punktem wyjścia dla niniejszych rozważań tekstologicznych było pytanie: Czy zamknięta książka jest tekstem? Moja odpowiedź brzmi: nie.

okładka

Barbara KUDRA, Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych

Celem autorki pracy jest zbadanie kreatywnej funkcji języka i zarazem kreatywnej roli dziennikarzy i polityków w tworzeniu słownictwa w prasowym dyskursie politycznym. Zmiany sytuacji społeczno-politycznej końca lat 80, i 90, w sposób znaczący wpłynęły na rozwój języka, zwłaszcza jego leksyki.

okładka

Paweł PUCZEK, Śpiewam i gram na skrzypcach

Nauczanie początków gry na skrzypcach metodą słuchową

Przez kilka dziesięcioleci prowadzonej z kolosalnym zaangażowaniem i pasją pracy pedagogicznej profesor Paweł Puczek zyskał ogromne uznanie i zajął poczesne miejsce w gronie najwybitniejszych polskich pedagogów gry skrzypcowej. O Jego działalności dydaktycznej oraz głębi myśli metodycznej z najwyższym uznaniem wyrażali się, także wielokrotnie w rozmowach z niżej podpisanym, najświetniejsi polscy skrzypkowie i pedagodzy reprezentujący najpoważniejsze ośrodki wiolinistyczne […]

okładka

Antologia współczesnej literatury Kanady frankofońskiej, pod redakcją Teresy TOMASZKIEWICZ, Aurelii KLIMKIEWICZ, Alicji ŻUCHELKOWSKIEJ

Niniejsza Antologia współczesnej literatury Kanady frankofońskiej jest ukoronowaniem projektu zatytułowanego: „Transfer współczesnych literatur mniejszości frankofońskich Kanady na język polski”, który zaczął być realizowany jesienią 2005 roku. [Antologia] składa się z fragmentów tłumaczonych tekstów. W sumie dokonano wyboru 14 różnych tekstów lub ich fragmentów współczesnych autorów Kanadyjskich, pochodzących z pięciu regionów: Akadia (Nowy Brunszwik), Alberta, Manitoba, Ontario i Saskatchewan.

okładka

Les Polonais en France 1696-1795. Bio-bibliographie provisoire, pod redakcją Izabelli ZATORSKIEJ, Małgorzaty KAMECKIEJ

L’idée de passer en revue les diverses formes de présence polonaise en France, a germé il y a cinq ans de la conversation avec une amie allemande qui, un peu au courant de la bibliographie dix-huitiémiste polonaise, avait exprimé son étonnement de n’avoir rencontré aucune monographie ou synthèse qui parle de l’ensemble des rapports polonofrançais à l’époque, une époque où les Polonais de tout bord parcourent le pays de La Manche à la Méditerranée, de la Lorraine aux Pyrénées, en sacrifiant plus ou moins de leur patrimoine à la déesse Paris.