Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

okładka

Andrzej KUDRA, Porównanie w poezji Stanisława Grochowiaka. Teoria chiralności i przyczynowości tropu

Autor jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego (1974). Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1984 roku w Zakładzie Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŁ. Stopień doktora uzyskał w roku 1992.

okładka

Anna WARDA, Ze studiów nad świadomością teoretycznoliteracką w osiemnastowiecznej Rosji

Anna Warda studia wyższe w zakresie filologii rosyjskiej ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim w 1985 r. i od tego czasu jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Rusycystyki UŁ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury rosyjskiej XVIII w. oraz kultury literackiej i zagadnień teoretycznoliterackich związanych z tym stuleciem.

okładka

Barbara KUDRA, Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych

Celem autorki pracy jest zbadanie kreatywnej funkcji języka i zarazem kreatywnej roli dziennikarzy i polityków w tworzeniu słownictwa w prasowym dyskursie politycznym. Zmiany sytuacji społeczno-politycznej końca lat 80, i 90, w sposób znaczący wpłynęły na rozwój języka, zwłaszcza jego leksyki.

okładka

Grażyna HABRAJSKA, Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu

Książka stanowi jedną z części cyklu prac, obok książek Aleksego Awdiejewa Gramatyka interakcji werbalnej (2004) i Elżbiety Laskowskiej Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym (2004), rozwijających wybrane zagadnienia pozostające w kręgu metodologii gramatyki komunikacyjnej, której koncepcję szkicowo przedstawił w 1991 roku Aleksy Awdiejew [1991a], a wybrane fragmenty prezentował niemal we wszystkich swoich publikacjach.

okładka

Jarosław WIERZBIŃSKI, Stylistyczny fenomen języka artystycznego Michała Zoszczenki

Kształtująca się rzeczywistość w porewolucyjnej Rosji, a więc w okresie komuniymu wojemego, NEP-u i pierwszych pięciolatek, otworzyła przed tworcami słowa rozległe pole obserwacji. Jednym z jej najoryginalniejszych portrecistów (...) był Michał Zoszczenko (1895-1958).

okładka

Maria KAMIŃSKA, Polszczyzna mówiona mieszkańców Łodzi i okolic w ujęciu socjolingwistycznym

Niniejszy wybór artykułów Pani Profesor Marii Kamińskiej przygotowany został z okazji Jubileuszu 75. urodzin Autorki. Z bogatego dorobku naukowego Pani Profesor (...) wybrane zostały do przedruku publikacje, które dotyczą polszczyzny mówionej mieszkanców Łodzi oraz Bełchatowa.

okładka

Olga GŁÓWKO, Idee romantyzmu w „Nocach rosyjskich” Włodzimierza Odojewskiego

Olga Główko studia wyższe w zakresie filologii rosyjskiej ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim (1967). Od roku 1967 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego. W jej dorobku naukowym liczącym około dwudziestu artykułów dominuje problematyka z zakresu historii literatury rosyjskiej XIX wieku. Istotnym nurtem zainteresowań Olgi Główko jest także teoria literatury.

okładka

Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych, pod redakcją Ireny JAROS

Tom zawiera referaty wygłoszone podczas międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej nt. Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych, zorganizowanej przez Dialektologiczne Koło Naukowe, działające na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy Katedrze Dialektologii Polskiej. Tytuł publikacji nawiązuje do tematu sesji, ktorej celem było spotkanie młodzieży studenckiej z różnych ośrodków akademickich zainteresowanej językoznawstwem.

okładka

Rosja Putina. Leksykon., pod redakcją Albina GŁOWACKIEGO i Alicji STĘPIEŃ-KUCZYŃSKIEJ

W publikacji, którą oddajemy do rąk Czytelnika, znaleźć można omówienie tych aspektów sytuacji wewnętrznej współczesnej Rosji, które odnoszą się głównie do etapu transformacji systemowej, przypadającej na okres pierwszej kadencji prezydentury Wladimira Putina, tj. na lata 2000-2004.

okładka

Współczesne odmiany języka narodowego, pod redakcją Kazimierza MICHALEWSKIEGO

Zmiany w sposobie komunikowania się, związane z pojawieniem się nowych technicznych środków przekazu (...), z przeobrażeniem występujących już wcześniej (...), powodują powstawanie kolejnych odmian języków etnicznych i modyfikowanie wcześniej istniejących.

okładka

Anna WARDA, Z obserwacji nad dedykacjami mecenasowskimi w osiemnastowiecznej Rosji

Wśród elementów wprowadzających do osiemnastowiecznej książki w Rosji poczesne miejsce zajmują dedykacje, ofiarowania, listy dedykacyjne, przedmowy dedykacyjne. Sięgają one swymi korzeniami antyku i funkcjonują do dnia dzisiejszego w zmodyfikowanej i wyraźnie zredukowanej w stosunku do pierwotnego wzorca formie.