Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Koszyk jest pusty

znajdź książkę dla siebie:

Lingwistyka komunikacyjna

okładka

Aleksy AWDIEJEW, Grażyna HABRAJSKA, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej tom 1

[...] Autorzy nie tylko tak zdecydowanie zainicjowali w polskiej literaturze językoznawczej idee komunikatywizmu, ale również znakomicie przełożyli je na pełną polską gramatykę komunikacyjną [...]

okładka

Aleksy AWDIEJEW, Grażyna HABRAJSKA, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej tom 2

[...] Oba tomy Wprowadzenia... stanowią pierwszy w literaturze lingwistycznej wykład gramatyki komunikacyjnej. Tom 2 poświęcony jest opisowi poziomu interakcyjnego oraz poziomu organizacji tekstu.

okładka

Andrzej BOGUSŁAWSKI, Uwagi o mowosocjotechnice. Od układu monopartyjnego do układów niemonopartyjnych

Praca prof. Andrzeja Bogusławskiego o mowosocjotechnice miała znamienną przygodę. Autor mógł posłusznie przyjąć decyzję osób, które odmówiły jej druku, i schować swój tekst do szuflady, podrzeć go, zapomnieć o nim itp. Nie wybrał jednak milczenia; milczenie oznacza zgodę (qui tacet - jak wiadomo - consentire videtur).

okładka

Michael FLEISCHER, Non-dualistyczny świat, konstruktywizm i Dōgen Zenji

michael fleischer [ur. 1952] doktoryzował i habilitował się na uniwersytecie w bochum, profesor na uniwersytetach w bochum, oldenburgu, frankfurcie nad menem, wrocławiu, autor wielu publikacji książkowych z zakresu kulturoznawstwa, teorii komunikacji, teorii systemów i analizy dyskursu, aktualnie profesor w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego i w szkole wyższej psychologii społecznej w warszawie, wydział zamiejscowy we wrocławiu, gdzie w ramach instytutu komunikacji społecznej kieruje specjalnością corporate identity, communication design i public relations.

okładka

Michael FLEISCHER, 3 prawa komunikacji. 1 definicja design

Punktem wyjścia prezentowanej tu analizy będzie rozważenie tych przesłanek, które w sposób zasadniczy decydują o ukierunkowaniu komunikacji w realnych aktach zastosowania mechanizmu komunikacji. Punktem docelowym zaś będzie próba połączenia zastosowań tego mechanizmu z doświadczeniem i działaniem.

okładka

Artur GAŁKOWSKI, Connettivi nella comunicazione pastorale...

„[...] rozprawa podejmuje problematykę konektorów argumentacyjnych i sygnałów dyskursywnych w listach pasterskich i homiliach dwu wybranych kardynałów włoskich: Giovanniego Battisty Montiniego i Carlo Marii Martiniego.

okładka

Rozmowy o komunikacji 1, pod redakcją Grażyny HABRAJSKIEJ

Interesująca, ważna i potrzebna wymiana myśli miedzy naukowcami - nauczycielami akademickimi, zajmującymi się nie tylko profesjonalnie, ale i z pasją badawczą językiem jako narzędziem komunikacji wartościowaniem w języku i tekstach, relacjami międzyludzkimi. Wydaje się, że dziś - może bardziej niż kiedykolwiek - poważna, głęboka refleksja intelektualna na podjęty tu temat jest pilnie potrzebna życiu politycznemu w Polsce.

okładka

Rozmowy o komunikacji 2, pod redakcją Grażyny HABRAJSKIEJ

Przedstawione do recenzji teksty stanowią dojrzały, interesujący dyskurs naukowy poświęcony motywacji psychologicznej i kulturowej w komunikacji. Tworzą spójną całość, w obrębie której ukazane zostały mechanizmy operowania obrazami mentalnymi i symbolami kolektywnymi oraz ich roli w procesie komunikacji.

okładka

Rozmowy o komunikacji 3, pod redakcją Grażyny HABRAJSKIEJ

[...] Problemy komunikacji społecznej to spójny zbiór inspirujących, bogatych merytorycznie rozważań, skupiających uwagę czytelnika na problemach komunikacji społecznej, formułowanych w różnorodnych perspektywach metodologicznych, a także świetnie ugruntowanych we współczesnych kontekstach empirycznych.

okładka

Rozmowy o komunikacji 4, pod redakcją Grażyny HABRAJSKIEJ

Ciekawe i nowatorskie dla całego tomu jest bazowanie Autorów na najnowszych teoriach z dziedziny lingwistyki i odejście od tradycyjnych, w większości sfalsyfikowanych koncepcji, na korzyść pokazania konkretnych zastosowań aktualnych teorii na materiale rzeczywiście przebiegających komunikacji.

okładka

Aleksander KIKLEWICZ, Tęcza nad potokiem. Kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systemowym

W prezentowanej czytelnikom książce podjąłem się zadania, jakim jest taksonomiczny opis podstawowych kategorii lingwistyki mowy: funkcji języka, odmian społecznych języka, aktów mowy oraz aspektów rozumienia tekstu. Wybitny rosyjski filozof, autor oryginalnej teorii systemów J.A. Urmancev pisał, że wyodrębnienie ze środowiska obiektów jako obiektów-systemów według kryteriów: elementy pierwiastkowe, relacje jedności oraz reguły kompozycji, w pewnym stopniu warunkuje ograniczony sposób poznawania rzeczywistości, ponieważ przy tym abstrahuje się od powiązań między obiektem a jego otoczeniem.

okładka

Aleksander KIKLEWICZ, Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej

Monografia prof. Aleksandra Kiklewicza Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej [...] stanowi [...] gruntowne studium teoretyczno-metodologiczne w zakresie myślenia językoznawczego.

okładka

Agnieszka OSKIERA, Strategie konwersacyjne w dialogu radiowym

Zasadnicza linia rozwojowa pracy jest logiczna i celowo zbudowana: od różnych szczegółowych zjawisk stanowiących podstawę realizowania strategii, np. struktury dialogu, gatunków dialogu radiowego, roli redaktra, funkcji pragmatycznych [...], następnie charakterystykę typów samych strategii konwersacyjnych [...], i dalej poprzez ogólne schematy strategiczne [...] do pełnej analizy dialogów radiowych reprezentujących różne ich typy, ze szczególnym uwzględnieniem strategii konwersacyjnych w ogóle i argumentacji.

okładka

Jadwiga PUZYNINA, Kultura słowa. Ważny element kultury narodowej

Na kulturę słowa składają się w ujęciu Jadwigi Puzyniny propedeutyczna wiedza o języku, wrażliwość na jego cechy estetyczne oraz na właściwe i niewłaściwe jego użycia. Przez użycia właściwe należy rozumieć takie, które nie tylko pozostają w zgodzie z normą poprawnościową i stylistyczną danej odmiany języka, ale także respektują zasady współdziałania językowego.

okładka

Agnieszka WOCH, Le slogan électoral français, italien et polonais: analyse formelle et pragmatique

[...] Rozprawa [...] Agnieszki Woch poświęcona formalnej i pragmatycznej analizie francuskich, włoskich i polskich sloganów wyborczych wpisuje się w nurt prac językoznawczych z zakresu badań nad dyskursem. [...] Autorka dokonała analizy porównawczej pojęcia dyskurs oraz przedstawiła różne podejścia teoretyczne i metodologiczne dotyczące [jego] analizy [...].

okładka

Anna ŻUREK, Grzeczność językowa w polszczyźnie cudzoziemców

Praca Anny Żurek dotyczy grzecznościowych aktów mowy cudzoziemców uczących się języka polskiego. Ponieważ zagadnienie to jest bardzo rozległe, autorka ograniczyła się do zbadania pięciu funkcji grzecznościowych: powitania, pożegnania, podziękowania, przepraszania oraz proszenia.